Bởi vì đối với mình, nhân viên thế hệ 9X hoặc 8x đời chót cũng chỉ là những đứa trẻ. Chúng nó có những khát vọng riêng, chúng nó có những cách nhìn riêng về cuộc sống và công việc. Cũng có nhiều người đến, nhiều người đi. Với mình sự gắn bó với công