Các bạn lưu ý

Các bạn lưu ý!
Cái trang có tên là Pháp luật số là trang của dlv, bài viết bẩn thỉu, không phải trang báo của nhà nước Việt nam hiện nay. Các trang báo có giấy phép của VN theo qui định phải có chấm vn.
Vì vậy đề nghị các bạn không chia sẻ trang xàm này.(vì càng chia sẻ, càng mắc mưu bọn chúng).