Chấm Cống Hiến

Chấm Cống Hiến…
Gõ bàn phím cả năm cho các bài viết về âm nhạc và lần này cầm bút thật viết nên phải cẩn trọng.
Là phiếu thể hiện cho quan điểm, kiến thức bao quát về âm nhạc và sự tự trọng của nghề. Cố lên Cối!
P/S: Theo lịch nay Cối đi Hải Phòng quay Hotface nhưng nhân vật hoãn nên mới đi chấm Cống Hiến.