Có vẻ số phận của tay Phan Hùng đã bị định đoạt (thí chốt)

Có vẻ số phận của tay Phan Hùng đã bị định đoạt (thí chốt). Dù sau lưng hắn là ai, hắn đã bị bỏ rơi.
Đây là tờ báo nhà nước đầu tiên đăng tin này!
Nhưng như vậy có khi lại tốt hơn cho hắn và gia đình hắn!