Cuộc chiến hôm qua tại bờ sông Trường Giang giữa các phái Võ Đang của Lâm Nguyễn

Cuộc chiến hôm qua tại bờ sông Trường Giang giữa các phái Võ Đang của Lâm Nguyễn, Thiếu Lâm của DucvinhNguyen, Tiêu Dao của Leo Nguyễn, Ngủ Đôc Giáo, lão tiền bói Độc Cô Vô Tình đã chứng kiến
Kết quả: Ngủ Độc Giáo và Thiếu Lâm đã bại
Tranh minh chủ võ lâm chỉ còn hai phái Võ Đang và Tiêu Dao
Để bình chọn trấn đấu soạn tin nhắn: Chon VĐ cho Võ Đang, chọn TD cho Tiêu Dao, gửi tổng đài 1221