Để phát triển nhanh và bền vững:

Để phát triển nhanh và bền vững:
✍️ Phải xoá bỏ tư tưởng không ai làm tốt bằng mình, nhất định không ôm việc.
✍️ Tập trung vào đào tạo nội bộ, học cách phân chia công việc cho nhân viên 1 cách hiệu quả
✍️ Xây dựng quy trình chuẩn cho mọi thứ
Cố gắng xây dựng hệ thống auto thực sự
Cố gắng trở thành bệ phóng cho tất cả mọi người trong team.
(Đang học cách thoát khỏi hình ảnh con buôn)