Kg biết coi ngày sao mà hôn nay xuất hành gặp bất trắc tùm lum

Kg biết coi ngày sao mà hôn nay xuất hành gặp bất trắc tùm lum. Sáng đi mắc mưa tới chỗ. Dọn đồ thi thiếu này mất kia. Mua ổ khóa thì đổi chừng chục lần mới khóa được cánh cửa, thí điều muốn bị thằng bán ổ khóa chưỡi vô mặt. Tối đi chở đồ thì bị lủng xe giữa đường, dắt muốn hộc máu, nhém xíu kg còn ai sửa. Kg biết còn gì nữa kg chứ đuối như trái chuối rồi. Làm ơn cho tui thuận lợi ngày mai đi. Ngày đầu tiên của tui đó. ” Khởi đầu thuận lợi, cả năm tố lành ”