Một bài viết khá dài

Một bài viết khá dài, nhưng rất chi tiết về mô hình các agency độc lập hôm nay, trong tiến trình bứt phá vượt trội so với các agency đa quốc gia. Bài viết đăng trên Campaign Asia về hội nghị toàn cầu của Worldwide Partners, mạng lưới agency độc lập mà Le Bros tự hào là thành viên.
Sức mạnh của mạng lưới agency độc lập có lẽ nằm ở tính “phức hợp” (complex) chứ không phải ở tính “phức tạp” (complicated), ở tính độc lập quản trị, kiến thức địa phương kết hợp với sự sẻ chia kinh nghiệm quốc tế, trong một mô hình liên kết networked agencies (không phải agency network nhá, các bạn).
Một gợi ý cho các các bạn làm agency tham khảo.
#WorldwidePartners #LeBros