Những sự kiện ngày 27 tháng 8

Những sự kiện ngày 27 tháng 8.
27/08/1770, ngày sinh của Georg Wilhelm Friedrich Hegel, triết gia người Đức, về duy tâm, ảnh hưởng lớn đến triết học hiện đại.
27/08/1776, trận Long Island, hay còn goi là trận Brooklyn trong cuộc cuộc chiến dành độc lập Mỹ. Quân Mỹ dưới quyền của tướng George Washington đã thua quân Anh dưới quyền Đô đốc Richard Howe, và bị mất New York. Nhưng, tướng George Washington đã bảo toàn được phần lớn quân Mỹ.
27/8/2017 Chủ nhật thứ 26, kể từ ngày 05/03/2017, ngày mà nhiều người dân Việt Nam sẵn sàng xuống đường theo lời gọi của cha Nguyễn Văn Lý. Nếu không ra đường được, thì họ cũng làm kiệt quệ đội ngũ an ninh, ăn cháo đái bát, sống nhờ thuế của họ, nhưng lại đàn áp dã man họ.