Xít ta lin đã dự định tách đảng ra khỏi quyền lực

Xít ta lin đã dự định tách đảng ra khỏi quyền lực, chỉ để thực thể đảng đóng vai trò “vận động tuyên truyền và lựa chọn cán bộ”. Đối với Xít ta lin, cán bộ là người quyết định tất cả. Bởi vì sự vận hành của các cỗ máy chính trị, kinh tế, KHKT phụ thuộc vào năng lực của cán bộ. Chính việc giảm bớt quyền lực của đảng được cho là sẽ làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, hạn chế các cuộc đấu đá phe phái, các nhóm lợi ích nhưng ý định đã không thành hiện thực khi krushov vs Zhukov đã cấu kết lật đổ những người kế vị Xít ta lin.
Sự tiếp nối của nó chính là đường lỗi lãnh đạo sai lầm của ĐCS Liên Xô và kết cục là sự tan rã của LB Sô viết.